11

Results

Category

Gujarati

Words and Voices: બની શકે નહિ ??
Words and Voices: બની શકે નહિ ??

એવું પણ બની શકે કે તને જોતાવેંત પ્રેમ થઇ જાય, અશાંતિ હોવા છતા શાંતિ ના ડોહળ થઇ જાય, ગરમી માં ઠંડી લાગે ને હાથ ફીકા પડી જાય, ઠંડી માં માથે પસીનો અને પગ ધ્રુજી જાય,...